วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศณษฐกิจพอเพียงฯ

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงวิชาการด้านเศณษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
ระหว่างวันที  8-9  พฤษภาคม  2555
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
วิทยากรให้ความรู้เรื่องแผนการสอน ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์
วิทยากรให้ความรู้เรื่องเว็บบล็อก   อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย (อ.แจ๊ค )
                                                      อาจารย์สุธิดา  ชูเกียรติ (อ.แอม )
โดยโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลบางแพ
2. โรงเรียนเทศบาลวัดโชค

แนะนำมหาวิทยาลัยจอมบึง

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นภาวรรณ    นามสกุล  ศิริละ
ชื่อเล่น ครูแมว
ภูมิลำเนา  ราชบุรี
ตำแน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชา ภาษาไทย  โรงเรียนอนุบาลบางแพ
e-mail : napavan123@gmal.com
โทร: 0869882080